لیست خیرین
ردیف نام و نام خانوادگی آدرس وب سایت تلفن نوع ارتباط اطلاعات دانش آموختگان تاریخ پرداخت مبلغ هدیه
1 دانشگاه صنعتی شریف جهت افتتاح حساب ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ ۱،۰۰۰،۰۰۰
2 دکتر علی مقداری http://sharif.ir/~meghdari استاد و دوستدار ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
3 خانم شری لین هولدرد فارغ التحصیل و دوستدار آموزش زبان انگلیسی/ک-ارشد/ 1391 ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
4 دکتر هادی نوبهاری http://sharif.ir/~nobahari استاد و دوستدار مهندسی هوافضا/دکتری/ 1387 ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
5 مهندس سیامک اصفهانی فارغ التحصیل و دوستدار مهندسی عمران/کارشناسی/ 1359 ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
6 دکتر سهیلا صلاحی مقدم خیّر و دوستدار ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
7 دکترغلامرضا وثوقی http://sharif.ir/~vossough استاد و دوستدار ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
8 دکتر محمد دورعلی http://sharif.ir/~durali استاد و دوستدار مهندسی مکانیک/کارشناسی/ 1353 ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
9 مهندس علیرضا نعمتی اصطهباناتی فارغ التحصیل و دوستدار مهندسی مکانیک/ک-ارشد/1389، دانشجوی دکتری ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ ۲،۰۰۰،۰۰۰
10 دکتر آریا اَلستی http://sharif.ir/~aalasti استاد و دوستدار مهندسی مکانیک/کارشناسی/ک-ارشد/1368 ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
11 دکترعلینقی مشایخی http://sharif.ir/~mashayekhi استاد و دوستدار مهندسی مکانیک/کارشناسی/ 1349 ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰
12 دکتر سیامک کاظم زاده http://sharif.ir/~hannani استاد و دوستدار مهندسی مکانیک/کارشناسی ارشد/ 1378 ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ ۵،۰۰۰،۰۰۰
13 دکتر محمد حسن سعیدی http://sharif.ir/~saman استاد و دوستدار مهندسی مکانیک/کارشناسی و دکتری/ 1379 ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
14 دکتر حمید رضا مدّاح حسینی http://sharif.ir/~madaah استاد و دوستدار مهندسی مواد/کارشناسی ارشد و دکتری/ 1379 ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
15 دکتر سعید سهراب پور http://sharif.ir/~saeed استاد و دوستدار ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
16 دکتر جواد صالحی http://sharif.ir/~jasalehi استاد و دوستدار ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰
17 دکترشیرین سعادت لاجوردی خیّر و دوستدار ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
18 خانم رفعت تالهی معین الدّین خیّر و دوستدار ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
19 آقای شایان صالحی خیّر و دوستدار ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
20 آقای آرمان صالحی خیّر و دوستدار ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
132 مورد يافت شد، نمايش 1 تا 20. ابتدا قبلي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 انتها
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus